Jdi na obsah Jdi na menu
 


 § 27

Vědecký orgán

     (1) Vědeckým orgánem42) je Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky. Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky je organizační složkou státu, zřízenou Ministerstvem životního prostředí, se sídlem v Praze.

(2) Vědecký orgán

a)   se vyjadřuje na žádost ministerstva k návrhu na zřízení nebo pověření a smluvní zajištění záchranného centra podle § 25 odst. 2 písm. h) a koordinuje činnost těchto záchranných center,

b)   na žádost ministerstva se vyjadřuje k registraci chovného nebo pěstebního zařízení podle § 29,

c)   na žádost registračního úřadu vydává odborné stanovisko k registraci exempláře a k vydání potvrzení o výjimce podle § 23 odst. 5,

d)   na žádost příslušného orgánu státní správy se vyjadřuje k umístění zadrženého nebo zabaveného exempláře v záchranném centru podle tohoto zákona,

e)   v mezích své funkce vědeckého orgánu podle Úmluvy1) vydává odborná stanoviska, popřípadě plní další úkoly na základě pokynů ministerstva a poskytuje další odbornou pomoc na žádost příslušných orgánů státní správy podle tohoto zákona,

f)    shromažďuje odborné údaje o druzích živočichů a rostlin, na které se vztahuje tento zákon, a připravuje informace pro Komisi,

g)   spolupracuje s vědeckými orgány členských zemí Úmluvy1) a ostatními mezinárodními organizacemi v oblasti ochrany přírody; v součinnosti s ministerstvem spolupracuje s výkonnými orgány členských zemí Úmluvy1) a se Sekretariátem Úmluvy,1)

h)   v součinnosti s příslušnými orgány státní správy podle tohoto zákona shromažďuje, zpracovává a vyhodnocuje údaje o obchodu s druhy živočichů a rostlin, na které se vztahuje tento zákon, včetně obchodu nedovoleného, a vypracovává doporučení k ochraně druhů, regulaci obchodu s nimi a k zamezení nedovoleného obchodu,

i)    vyjadřuje se ke splnění podmínek při udělování výjimky ze zákazu obchodních činností,

j)    na žádost ministerstva vydá stanovisko k udělení výjimky z lovu kytovců podle § 20 odst. 2.

 § 28

Ministerstvo po obdržení návrhů doporučení vědeckého orgánu podle § 27 odst. 2 písm. h) zašle tyto informace spolu se svým vyjádřením Komisi.

 § 29

Fyzické osoby s trvalým pobytem na území České republiky a právnické osoby se sídlem na území České republiky mohou zaregistrovat chovné nebo pěstební zařízení u Sekretariátu Úmluvy1) pro účely vývozu exemplářů v souladu s Úmluvou1) prostřednictvím ministerstva a s právem Evropských společenství o ochraně ohrožených druhů.43)

 

HLAVA IX

KONTROLA DODRŽOVÁNÍ ZÁKONA, SANKCE ZA JEHO PORUŠENÍ, ZADRŽOVÁNÍ A ZABAVOVÁNÍ

 § 30

Kontrola

     (1) Inspekce vykonává kontrolu nad dodržováním práva Evropských společenství o ochraně ohrožených druhů34) a tohoto zákona, ukládá opatření k zajištění povinností z nich vyplývajících, zjišťuje totožnost osob odpovědných za jejich porušování, ukládá pokuty, popřípadě zadržuje nebo zabavuje exempláře podle tohoto zákona. Tím není dotčeno oprávnění celních orgánů vyplývající z celních předpisů,41) pokud tento zákon nestanoví jinak.

(2) Inspekce je při výkonu kontroly oprávněna

a)   vstupovat do objektů, chovných a pěstebních zařízení, zařízení a provozů sloužících k podnikání nebo provozování jiné hospodářské činnosti a na pozemky vlastníka nebo držitele exempláře, jiného jedince, výrobku z tuleňů nebo regulované kožešiny nebo pozemky kontrolovaných osob, pokud je to nutné k výkonu kontroly,

b)   požadovat na kontrolované osobě, která nakládá s exemplářem, jiným jedincem, výrobkem z tuleně nebo regulovanou kožešinou, aby podala vysvětlení, předložila příslušné doklady prokazující původ exempláře a doložila další potřebné údaje,

c)   zajišťovat v odůvodněných případech doklady; jejich převzetí musí kontrolované osobě písemně potvrdit a ponechat jí kopie převzatých dokladů,

d)   v odůvodněném případu odebrat pro účely identifikace z exempláře, jiného jedince, výrobku z tuleně nebo regulované kožešiny bezúplatně vzory a vzorky a

e)   prohlédnout exemplář, jiného jedince, výrobek z tuleňů nebo regulovanou kožešinu včetně pořízení fotodokumentace nebo videodokumentace.

(3) Požádá-li o to kontrolovaná osoba, sepíše se o úkonech podle odstavce 2 úřední záznam.

(4) Osoba, která nakládá s exemplářem, jiným jedincem, výrobkem z tuleně nebo regulovanou kožešinou, je v odůvodněných případech povinna též umožnit inspekci vykonávající kontrolu zjištění jejich identifikačního označení k určení totožnosti exempláře a další úkony potřebné k určení jejich totožnosti. Dále je tato osoba povinna umožnit inspekci vykonávající kontrolu provést analýzu krve nebo tkáně nebo části exempláře nebo jiného jedince k zjištění rodového původu (předků) exempláře a umožnit zajištění a odběr potřebných vzorků.

 § 31

Přestupky

     (1) Inspekce uloží pokutu až do výše 200 000 Kč fyzické osobě, která se dopustí přestupku tím, že

a)   dováží, vyváží nebo zpětně vyváží exemplář do České republiky nebo z České republiky bez platného povolení nebo potvrzení vydaného podle práva Evropských společenství o ochraně ohrožených druhů2) nebo podle tohoto zákona anebo s nepravým, padělaným nebo neplatným povolením nebo potvrzením anebo povolením nebo potvrzením pozměněným bez oprávnění vydaného vystavujícím orgánem,

b)   nedodrží podmínky uvedené v povolení nebo potvrzení vydaném podle práva Evropských společenství o ochraně ohrožených druhů2) nebo podle tohoto zákona nebo dokladu o registraci (§ 23),

c)   poskytne nepravdivé prohlášení anebo úmyslně poskytne nepravdivé nebo neúplné informace za účelem získání povolení, potvrzení nebo dokladu o registraci (§ 23),

d)   použije nepravého, padělaného, pozměněného nebo neplatného povolení nebo potvrzení k získání povolení nebo potvrzení nebo prokázání původu,

e)   nepředloží příslušnému úřadu oznámení o dovozu exempláře podle práva Evropských společenství o ochraně ohrožených druhů27) anebo předloží nepravé oznámení o dovozu,

f)    použije exemplář druhu přímo ohroženého vyhynutím jinak než v souladu s uděleným dovozním povolením nebo jiným oprávněním,

g)   obchoduje s uměle vypěstovanými rostlinami v rozporu s právním předpisem Evropských společenství o ochraně ohrožených druhů44) nebo § 17,

h)   zasílá exempláře do České republiky nebo z České republiky a provádí jejich tranzit přes území České republiky bez odpovídajícího povolení nebo potvrzení podle práva Evropských společenství o ochraně ohrožených druhů34) nebo podle tohoto zákona anebo bez podání hodnověrného důkazu existence takového povolení nebo potvrzení,

i)    nakupuje, vybízí k prodeji, nabývá pro obchodní účely, veřejně vystavuje pro obchodní účely, využívá pro obchodní zisk a prodej, prodává, drží za účelem prodeje, nabízí k prodeji anebo přepravuje za účelem prodeje exemplář v rozporu s právem Evropských společenství o ochraně ohrožených druhů11) nebo tímto zákonem,

j)    přepravuje živé exempláře živočišného druhu, které nejsou řádně vybaveny tak, aby se zmenšilo na nejmenší možnou míru nebezpečí zranění, poškození zdraví nebo krutého zacházení podle zvláštního právního předpisu,13)

k)   používá povolení, potvrzení nebo osvědčení podle práva Evropských společenství o ochraně ohrožených druhů34) nebo podle tohoto zákona u jakéhokoli jiného exempláře, jiného jedince, výrobku z tuleně nebo regulované kožešiny, než byl ten, pro který byl tento doklad vydán,

l)    neinformuje příslušný úřad (§ 25) o zamítnutí své žádosti o povolení nebo potvrzení dovozu, vývozu nebo zpětného vývozu do členského státu Evropských společenství nebo z členského státu Evropských společenství,

m)  nesplní povinnost vyplývající z § 23 o registraci exempláře,

n)   neprokáže původ exempláře nebo zákonný původ jiného jedince nebo výrobku z tuleně nebo původ regulované kožešiny ve smyslu § 24,

o)   doveze nebo provádí tranzit regulované kožešiny v rozporu s právem Evropských společenství o ochraně ohrožených druhů,7)

p)   doveze nebo provádí tranzit výrobku jiného jedince nebo z tuleně v rozporu s tímto zákonem, anebo

r)    neumožní inspekci kontrolu vyplývající z § 30,

s)   padělá doklad o registraci (§ 23) nebo pozmění jeho obsah v úmyslu, aby ho bylo použito jako pravého, nebo použije takový doklad jako pravý za účelem prodeje nebo získání povolení, potvrzení nebo dokladu o registraci,

t)    na lodi plující pod státní vlajkou České republiky loví kytovce, na které se vztahuje tento zákon (§ 20 odst. 1).

(2) Pokuta podle odstavce 1 je splatná do 30 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí, jímž byla uložena. Pokuta je příjmem Státního fondu životního prostředí.45) Pokutu vybírá orgán, který ji uložil, a vymáhá příslušný finanční úřad. Při placení a vymáhání uložených pokut se postupuje podle zvláštního právního předpisu.46)

(3) Inspekce může ukládat pokuty rovněž v blokovém řízení.

(4) Jinak se na přestupky a jejich projednání vztahují obecné právní předpisy o přestupcích.47)

 § 32

Správní delikty právnických osob a fyzických osob při výkonu podnikatelské činnosti

     (1) Inspekce uloží pokutu až do výše 1 500 000 Kč právnické osobě nebo fyzické osobě, která při výkonu podnikatelské činnosti

a)   dováží, vyváží nebo zpětně vyváží exemplář do České republiky nebo z České republiky bez platného povolení nebo potvrzení vydaného podle práva Evropských společenství o ochraně ohrožených druhů2) nebo podle tohoto zákona anebo s nepravým, padělaným nebo neplatným povolením nebo potvrzením anebo povolením nebo potvrzením pozměněným bez oprávnění vydaného vystavujícím orgánem,

b)   nedodrží podmínky uvedené v povolení, potvrzení vydaném podle práva Evropských společenství o ochraně ohrožených druhů2) nebo podle tohoto zákona nebo dokladu o registraci (§ 23),

c)   poskytne nepravdivé prohlášení anebo vědomě poskytne nepravdivé nebo neúplné informace za účelem získání povolení, potvrzení nebo dokladu o registraci (§ 23),

d)   použije nepravého, padělaného, pozměněného nebo neplatného povolení nebo potvrzení k získání povolení nebo potvrzení nebo prokázání původu,

e)   nepředloží příslušnému úřadu oznámení o dovozu exempláře podle práva Evropských společenství o ochraně ohrožených druhů27) anebo předloží nepravé oznámení o dovozu,

f)    použije exemplář druhu přímo ohroženého vyhynutím jinak než v souladu s uděleným dovozním povolením nebo jiným rozhodnutím podle tohoto zákona,

g)   obchoduje s uměle vypěstovanými rostlinami v rozporu s právním předpisem Evropských společenství o ochraně ohrožených druhů44) nebo § 17,

h)   zasílá exempláře do České republiky nebo z České republiky a provádí jejich tranzit přes území České republiky bez odpovídajícího povolení nebo potvrzení podle práva Evropských společenství o ochraně ohrožených druhů34) nebo podle tohoto zákona anebo bez podání hodnověrného důkazu existence takového povolení nebo potvrzení,

i)    nakupuje, vybízí k prodeji, nabývá pro obchodní účely, veřejně vystavuje pro obchodní účely, využívá pro obchodní zisk a prodej, prodává, drží za účelem prodeje, nabízí k prodeji anebo přepravuje za účelem prodeje exemplář v rozporu s právem Evropských společenství o ochraně ohrožených druhů11) nebo tímto zákonem,

j)    přepravuje živé exempláře živočišného původu, které nejsou řádně vybaveny, aby se zmenšilo na nejmenší možnou míru zranění, poškození zdraví nebo kruté zacházení podle zvláštního právního předpisu,13)

k)   používá povolení, potvrzení nebo osvědčení podle práva Evropských společenství o ochraně ohrožených druhů34) nebo podle tohoto zákona u jakéhokoli jiného exempláře, jiného jedince, regulované kožešiny nebo výrobku z tuleně, než byl ten, pro který byl tento doklad vydán,

l)    neinformuje příslušný úřad o zamítnutí své žádosti o povolení nebo potvrzení dovozu, vývozu nebo zpětného vývozu do členského státu Evropských společenství nebo z členského státu Evropských společenství,

m)  nesplní povinnost vyplývající z § 23 o registraci exempláře,

n)   neprokáže původ exempláře nebo zákonný původ jiného jedince, na kterého se vztahuje tento zákon, nebo původ regulované kožešiny nebo výrobku z tuleně ve smyslu § 24,

o)   doveze nebo provádí tranzit regulované kožešiny v rozporu s právem Evropských společenství o ochraně ohrožených druhů, 7)

p)   doveze nebo provádí tranzit výrobku z tuleně nebo jiného jedince v rozporu s tímto zákonem, anebo

r)    neumožní inspekci kontrolu vyplývající z § 30,

s)   padělá doklad o registraci (§ 23) nebo pozmění jeho obsah v úmyslu, aby ho bylo použito jako pravého, nebo použije takový doklad jako pravý za účelem prodeje nebo získání povolení, potvrzení nebo dokladu o registraci,

t)    na lodi plující pod státní vlajkou České republiky loví kytovce, na které se vztahuje tento zákon (§ 20 odst. 1).

(2) Při stanovení výše pokuty inspekce přihlédne

a)   ke způsobu a okolnostem spáchání deliktu, k významu a rozsahu jeho následků, k době trvání protiprávního jednání nebo protiprávního stavu vyvolaného deliktem,

b)   k tomu, zda a jak se pachatel přičinil o odstranění nebo zmírnění škodlivých následků deliktu,

c)   k tomu, jak pachatel napomáhá příslušným orgánům při objasňování deliktu, který spáchal, a

d)   k tomu, zda pachatel splnil řádně a včas povinnost uloženou mu k odstranění zjištěných nedostatků nebo k provedení opatření k nápravě.

(3) Pokutu podle odstavce 1 lze uložit nejpozději do 3 let ode dne, kdy k protiprávnímu jednání došlo.

(4) Pokuta podle odstavce 1 je splatná do 30 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí, jímž byla uložena. Pokuta je příjmem Státního fondu životního prostředí.45) Pokutu vybírá orgán, který ji uložil, a vymáhá příslušný finanční úřad. Při placení a vymáhání uložených pokut se postupuje podle zvláštního právního předpisu.46)

 § 33

 (1) Ministerstvo může zamítnout žádost o vydání dokladu CITES pro účely dovozu, vývozu nebo zpětného vývozu exempláře osobě, která byla pravomocně uznána vinnou z přestupku nebo odpovědnou z jiného správního deliktu podle tohoto zákona, popřípadě jíž byl zabaven exemplář podle tohoto zákona, a to po dobu až 2 let od nabytí právní moci takového rozhodnutí.

(2) Ministerstvo může zamítnout žádost o vydání dokladu CITES pro účely dovozu, vývozu nebo zpětného vývozu exmpláře osobě, která byla pravomocně odsouzena pro trestný čin podle zvláštního právního předpisu,48) a to až do doby zahlazení odsouzení.49)

 § 34

Zadržení a zabavení exemplářů, jiných jedinců, výrobků z tuleňů nebo regulovaných kožešin

     (1) V případě zjištění porušení práva Evropských společenství o ochraně ohrožených druhů34) nebo tohoto zákona nebo v případě důvodných pochybností o původu exempláře, zákonném nakládání s ním, pravosti nebo platnosti povolení nebo potvrzení pro dovoz, vývoz, zpětný vývoz nebo přemístění exempláře nebo o tom, zda exemplář živočicha nebo rostliny patří ke druhům nebo populacím, jejichž dovoz, vývoz, zpětný vývoz nebo tranzit je omezen nebo je zakázáno jejich držení, popřípadě prodej, celní orgán nebo inspekce takový exemplář zadrží. Pokud exemplář zadrží celní orgán, neprodleně o tom uvědomí inspekci. Inspekce předá neprodleně zadržený exemplář do dočasného opatrování záchrannému centru. Pokud inspekce exemplář zadrží, nebo jej zadržený převezme od celního orgánu, zahájí řízení o zabavení exempláře. U živého exempláře živočišného druhu sdělí inspekce nebo celní orgán tuto skutečnost příslušnému orgánu veterinární správy a inspekce přepraví exemplář nebo jiného jedince v souladu s veterinárními předpisy a předpisy na ochranu zvířat. O zadržení vydá celní orgán nebo inspekce písemné potvrzení. Za účelem vyjasnění pochybností může celní orgán nebo inspekce vyžadovat od vlastníka, držitele nebo přepravce exemplářů předložení nezbytných dokladů, potvrzení, popřípadě posudku od soudního znalce v příslušném oboru nebo si takový posudek obstará sám. Pokud se pochybnosti ukáží jako neodůvodněné, je povinen příslušný orgán tyto exempláře vrátit jejich vlastníkovi, oprávněnému držiteli nebo přepravci včetně všech zadržených dokladů a řízení o zabavení zastaví.

(2) Inspekce může zabavit nelegálně získaný, dovážený, vyvážený, zpětně vyvážený nebo držený exemplář, exemplář, který nebyl zaregistrován podle § 23, anebo exemplář, pro který nebyl prokázán původ ve smyslu § 24 zákona. Stejně postupuje inspekce v případě, že bylo porušeno právo Evropských společenství o ochraně ohrožených druhů.34)

(3) Písemné rozhodnutí o zabavení podle odstavce 2 vydá inspekce do 60 dnů ode dne zahájení řízení o zabavení. Odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá odkladný účinek.

(4) Zabaveným exemplářem je též exemplář, který byl zabaven za porušení Úmluvy1) v cizině a byl zaslán úřadem tohoto státu ministerstvu v souladu s Úmluvou.50) Zabavené exempláře nebo jiní jedinci, výrobky z tuleňů nebo regulované kožešiny se nesmějí vrátit zpět osobě, které byly zabaveny, a to ani zprostředkovaně. Dojde-li k porušení tohoto ustanovení, může inspekce takový exemplář, jiného jedince, výrobek z tuleně nebo regulovanou kožešinu opět zabavit.

(5) Náklady spojené s péčí o zadržený exemplář až do pravomocného rozhodnutí o jeho zabavení nebo vrácení dovážející nebo vyvážející osobě hradí osoba, jíž byl exemplář zadržen, pokud dovážením, vyvážením nebo tranzitem exempláře nebo jiným jednáním porušila právo Evropských společenství o ochraně ohrožených druhů34) nebo tento zákon. Inspekce tyto náklady vyčíslí na základě údajů poskytnutých záchranným centrem, do něhož byl exemplář umístěn, a rozhodnutím uloží jejich úhradu této osobě, která dovážením, vyvážením nebo tranzitem exempláře nebo svým jednáním porušila tento zákon. Pokud se v řízení exemplář nezabaví, ale vrátí s tím, že nebyl porušen právní předpis, na náklady spojené s péčí o zadržený exemplář se hledí jako na náklady řízení.

(6) Náklady spojené se zadržením a dalším nakládáním s exemplářem, které nese správní orgán, se hradí podle zvláštního právního předpisu51) ze státního rozpočtu.

(7) Vlastníkem exempláře zabaveného na základě pravomocného rozhodnutí podle tohoto zákona se stává stát, přičemž hospodaření s exemplářem přísluší ministerstvu. Správní orgán, který jej zabavil, o tom neprodleně informuje ministerstvo. Živý exemplář musí být neprodleně umístěn v souladu s podmínkami podle zvláštních právních předpisů13) v záchranném centru. Ministerstvo u všech pravomocně zabavených exemplářů do 3 měsíců od právní moci rozhodnutí o zabavení exemplářů určí, jak s nimi bude dále naloženo, přičemž může převést příslušnost hospodaření s exemplářem na jinou organizační složku státu nebo na státní právnickou osobu, v odůvodněných případech může převést exemplář i do vlastnictví vhodné osoby za podmínek stanovených zvláštním právním předpisem.32) Ministerstvo péči o exempláře, pokud zůstávají ve vlastnictví státu, zajišťuje prostřednictvím smluvních vztahů se záchrannými centry, popřípadě jinými vhodnými osobami. Pokud inspekce řízení o zabavení zastaví, vrací se exemplář vlastníku nebo držiteli.

(8) V případě dlouhodobé výpůjčky delší než 90 dnů, pronájmu, prodeje nebo jiného převodu zabaveného exempláře, který se stal majetkem státu podle odstavce 7 a na který se nevztahuje povinnost registrace podle § 23, ministerstvo vystaví vypůjčiteli, nájemci nebo novému nabyvateli potvrzení o původu zabaveného exempláře na formuláři stanoveném prováděcím právním předpisem.

(9) V případě, že poštovní nebo jiná zásilka obsahuje exempláře, se kterými je omezeno nebo zakázáno nakládání podle práva Evropských společenství o ochraně ohrožených druhů34) nebo tohoto zákona, a je důvodné podezření, že byl porušen zákon nebo právo Evropských společenství o ochraně ohrožených druhů,34) a příjemce zásilky ji písemně odmítne přijmout, postupuje příslušný orgán podle odstavce 2 a zahájí řízení o zabavení.

(10) Inspekce může zabavit regulovanou kožešinu, která je dovezena nebo je v tranzitu v rozporu s právem Evropských společenství o ochraně ohrožených druhů,7) jiného jedince vyváženého v rozporu s § 18, výrobek z tuleně, který je dovezen nebo je v tranzitu v rozporu s § 19, nebo jiného jedince nebo výrobek z tuleně anebo takovou kožešinu, pro kterou nebyl prokázán původ podle § 24. Přitom se postupuje obdobně jako v případě exemplářů podle odstavců 1 až 9.

 

HLAVA X

EVIDENCE, ZPRÁVY A INFORMACE

 § 35

     (1) Ministerstvo vede evidenci žadatelů o dovoz, vývoz nebo zpětný vývoz exemplářů a databázi jiných dokladů, databázi povolení nebo potvrzení vydaných pro dovoz, vývoz, zpětný vývoz nebo jiné nakládání s exempláři a databázi přijatých dokladů cizích států a vydaných potvrzení pro účely prokázání povoleného dovozu. Databáze obsahují všechny údaje nezbytné pro zpracování zpráv podle odstavce 2 a údaje prokazující totožnost vývozce a dovozce. Evidence žadatelů o vývoz, zpětný vývoz a dovoz exemplářů včetně spisového materiálu žádostí se archivuje po dobu 5 let od podání žádosti, ostatní databáze se archivují v elektronické formě nejméně po dobu 10 let podle zvláštních právních předpisů.52)

(2) Ministerstvo zpracovává zprávy podle požadavků Úmluvy1) s přehledem evidovaného vývozu, zpětného vývozu a dovozu exemplářů na základě výpisu z databází podle odstavce 1. Osobní údaje o vývozcích a dovozcích výroční zpráva neobsahuje. Výroční zpráva se vydává v češtině a angličtině a dnem vydání bude zpřístupněna veřejnosti.

(3) Ministerstvo dále zpracovává zprávy podle práva Evropských společenství o ochraně ohrožených druhů.53)

(4) Orgány, které provádějí registraci exemplářů podle § 23, archivují podle zvláštních právních předpisů52) kopie vydaných dokladů o registraci v písemné podobě nebo údaje z nich v elektronické podobě po dobu nejméně 5 let po úhynu nebo zániku exempláře. Kopie dokladů o registraci anebo výpis údajů v elektronické podobě předávají tyto orgány inspekci, která vede centrální databázi v elektronické podobě. Podrobnosti o způsobu vedení centrální databáze může stanovit prováděcí právní předpis.

(5) Údaje z archivovaných dokumentů a databází podle odstavců 1 až 4, včetně údajů o vývozcích a dovozcích a údajů o registrovaných exemplářích a jejich vlastnících, popřípadě dlouhodobých držitelích, mohou příslušné orgány v nezbytném rozsahu poskytnout na vyžádání orgánům podle § 25, vědeckému orgánu, orgánům ochrany zvířat a Policii České republiky. Ministerstvo může, v souladu se zvláštním právním předpisem,54) údaje podle odstavce 1 v nezbytném rozsahu poskytnout též Sekretariátu Úmluvy1) a příslušným úřadům cizích států podle Úmluvy1) a Komisi.

(6) Ministerstvo, vědecký orgán, Ministerstvo financí, inspekce, celní orgány, orgány veterinární správy, orgány ochrany zvířat a rostlinolékařské péče a Policie České republiky jsou povinny si navzájem poskytovat na požádání v nezbytném rozsahu údaje, včetně osobních údajů, které mají k dispozici, vztahující se k výkonu kontrolní činnosti podle § 30.

(7) Inspekce vede evidenci osob, které byly pravomocným rozhodnutím uznány vinnými z přestupků nebo odpovědnými ze správních deliktů podle tohoto zákona, a archivuje podle zvláštních právních předpisů52) spisový materiál týkající se řízení o přestupcích nebo správních deliktech nebo podle tohoto zákona po dobu nejméně 5 let. Evidence obsahuje údaje prokazující totožnost osob pravomocně uznaných vinnými z přestupků nebo odpovědnými ze správních deliktů.

(8) Zaměstnanci orgánů podle odstavce 5 jsou povinni zachovávat ve vztahu k jiným osobám mlčenlivost o skutečnostech, se kterými se seznámili při plnění úkolů podle práva Evropských společenství o ochraně ohrožených druhů34) nebo tohoto zákona nebo v souvislosti s nimi a které v zájmu zabezpečení úkolů podle práva Evropských společenství o ochraně ohrožených druhů34) nebo tohoto zákona nebo v zájmu jiných osob vyžadují, aby zůstaly utajeny před nepovolanými osobami. Tato povinnost trvá i po skončení pracovního poměru.

(9) Ustanovením odstavce 8 není dotčena povinnost zachovávat mlčenlivost podle zvláštního zákona.54)

 

HLAVA XI

USTANOVENÍ SPOLEČNÁ A PŘECHODNÁ

 § 36

V případě exempláře, který byl zaregistrován podle § 22 zákona č. 16/1997 Sb., o podmínkách dovozu a vývozu ohrožených druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně a doplnění zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, v období do dne nabytí účinnosti tohoto zákona platí jako doklad o registraci nadále registrační list vydaný příslušným registračním úřadem v uvedeném období. Takový registrační list platí pouze na území České republiky.

 § 37

     (1) Povolení vydané v souladu s právem Evropských společenství o ochraně ohrožených druhů34) nebo podle tohoto zákona ani registrace nenahrazuje povolení, popřípadě opatření vydávaná podle jiných právních předpisů.55)

(2) Povolení vydané v souladu s právem Evropských společenství o ochraně ohrožených druhů34) nebo podle tohoto zákona nenahrazuje výjimku ze zákazu chovu u zvláště chráněných druhů podle zvláštního právního předpisu.56)

(3) Doklad CITES (§ 21 odst. 1), potvrzení ministerstva pro účely prokázání povoleného dovozu (§ 22 odst. 3), výjimka ze zákazu obchodních činností s exemplářem,10) rozhodnutí ministerstva o povolení vývozu jedince zvláště chráněného druhu (§ 18) a potvrzení o původu zabaveného exempláře (§ 23 odst. 10, § 34 odst. 8) jsou veřejnou listinou.

(4) Veřejnou listinou je též:

a)   doklad obdobný dokladům podle odstavce 3 vydaný příslušným výkonným orgánem jiného členského státu Evropských společenství,

b)   doklad vydaný příslušným úřadem jiného státu než členského státu Evropských společenství pro exemplář podle Úmluvy,1)

c)   osvědčení pro regulované kožešiny vydané příslušným úřadem jiného státu než členského státu Evropských společenství.

 § 38

      (1) Řízení vedená podle tohoto zákona se řídí správním řádem,57) není-li v tomto zákoně stanoveno jinak.

(2) Pro řízení vedená podle tohoto zákona, která se týkají exemplářů, platí lhůty pro vydávání povolení a potvrzení stanovené Komisí podle práva Evropských společenství o ochraně ohrožených druhů.58)

(3) Výjimkou z ustanovení odstavců 1 a 2 je vydávání dokladů o registraci podle § 23 odst. 3 a potvrzení o původu zabaveného exempláře podle § 23 odst. 10 a § 34 odst. 8; v těchto případech musí být žádost o doklad nebo potvrzení vyřízena do 30 dnů ode dne doručení žádosti.

 § 39

Podání žádosti o povolení a potvrzení, s výjimkou potvrzení potřebného k přemístění v souladu s právem Evropských společenství o ochraně ohrožených druhů34) nebo tohoto zákona, podléhá správnímu poplatku, pokud jeho výši stanoví zvláštní právní předpis.59) Ministerstvo může v případech zvláštního zřetele hodných (například přispěje-li dovoz, vývoz nebo zpětný vývoz k zachování druhu) poplatek na žádost prominout. Tato žádost o prominutí poplatku nepodléhá správnímu poplatku.

 § 40

     (1) Osoba, která nakládá s exemplářem nebo jiným jedincem, výrobkem z tuleně nebo regulovanou kožešinou, je povinna pro účely podle § 24, 26 a 30 inspekci, celním orgánům nebo dalším orgánům podle tohoto zákona podat vysvětlení, předložit příslušné doklady a doložit další potřebné údaje, strpět prohlídky a odebírání vzorů a vzorků týkajících se exemplářů, jiných jedinců, výrobků z tuleňů a regulovaných kožešin.

(2) Stát odpovídá za škodu způsobenou pracovníky orgánů vykonávajících kontrolu podle § 26 nebo § 30 v souvislosti s plněním jejich úkolů; to neplatí, pokud se jedná o škodu způsobenou osobě, která svým protiprávním jednáním oprávněný a přiměřený zákrok vyvolala. Přitom se postupuje podle zvláštního právního předpisu.60)

 § 41

 Řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle dosavadních právních předpisů.

 § 42

Zmocnění k vydání prováděcího právního předpisu

    (1) Ministerstvo vydá vyhlášku k provedení § 3 odst. 5, § 17, § 18 odst. 1, § 23 odst. 8, § 25 odst. 2 písm. j) a § 34 odst. 8.

    (2) Ministerstvo může vydat vyhlášku k provedení § 1 odst. 2 písm. c), § 3 odst. 6, § 16, § 22 odst. 5, § 23 odst. 1, 4 a 12, § 25 odst. 2 písm. h) a § 35 odst. 4.

 

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o podmínkách dovozu a vývozu ohrožených druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů

 § 43

V zákoně č. 16/1997 Sb., o podmínkách dovozu a vývozu ohrožených druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně a doplnění zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, se části první až sedmá zrušují.

 

ČÁST TŘETÍ

Změna zákona o ochraně přírody a krajiny

 § 44

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 347/1992 Sb., zákona č. 289/1995 Sb., zákona č. 3/1997 Sb., zákona č. 16/1997 Sb., zákona č. 123/1998 Sb., zákona č. 161/1999 Sb., zákona č. 238/1999 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 76/2002 Sb. a zákona č. 320/2002 Sb., se mění takto:

1.   Poznámka pod čarou č. 4a) zní:

__________

4a) Zákon č. 100/2004 Sb., o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů (zákon o obchodování s ohroženými druhy).“.

2.   V § 53 odstavec 1 zní:

„(1) Vývoz zvláště chráněných nerostů je zakázán. Povolení k vývozu může výjimečně v případech hodných zvláštního zřetele udělit Ministerstvo životního prostředí. Vývoz zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů je upraven zvláštním právním předpisem.4a)“.

3.   V § 54 odst. 1 se slova „(§ 5 odst. 6)“ nahrazují slovy „nebo podle zvláštního právního předpisu4a) o dovozu a vývozu ohrožených druhů“.

4.   V § 79 odst. 3 písm. j) se slova „rostlin, živočichů a“ zrušují.

5.   V § 87 odst. 3 písm. i) se slovo „druhy“ před středníkem nahrazuje slovem „nerosty“.

6.   V § 88 odst. 2 písm. k) se slovo „druhy“ před středníkem nahrazuje slovem „nerosty“.

 

ČÁST ČTVRTÁ

ÚČINNOST

 § 45

 Tento zákon nabývá účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost.

Zaorálek v. r.

Klaus v. r.

Špidla v. r.

  

Poznámky pod čarou:

1)    Vyhlášená pod č. 572/1992 Sb.

2)    Nařízení Rady (ES) č. 338/97 ze dne 9. prosince 1996 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi, další předpisy Evropských společenství vydané na jeho základě, zejména nařízení Komise (ES) č. 1808/2001.

Nařízení Rady (EHS) č. 348/81 ze dne 20. ledna 1981 o společných předpisech pro dovoz výrobků z velryb a ostatních kytovců.

Nařízení Rady (EHS) č. 3254/91 ze dne 4. listopadu 1991 o zákazu používání nášlapných pastí ve Společenství a zakazující do Společenství přivážet kožešiny a zboží vyrobené z některých druhů volně žijících živočichů pocházejících ze zemí, kde jsou k jejich odchytu používány nášlapné pasti nebo jiné lapací metody, které nesplňují mezinárodní humánní normy pastí, další předpisy Evropských společenství vydané na jeho základě, zejména nařízení Komise (ES) č. 35/97, nařízení Komise (ES) č. 2087/2001, rozhodnutí Rady č. 97/602/ES.

Směrnice Rady č. 83/129/EHS ze dne 28. března 1983 o dovážení kůží z určitých tuleních mláďat a výrobků z nich do členských států.

3)    Přílohy A – D k nařízení Rady (ES) č. 338/97.

Příloha k nařízení Rady (EHS) č. 348/81.

Přílohy I a II k nařízení Rady (EHS) č. 3254/91.

4)    § 48 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.

5)    Příloha A k nařízení Rady (ES) č. 338/97.

6)    Příloha k nařízení Rady (EHS) č. 348/81.

7)    Nařízení Rady (EHS) č. 3254/91.

8)    Čl. 2 písm. t) nařízení Rady (ES) č. 338/97.

9)    Přílohy A – D k nařízení Rady (ES) č. 338/97.

10)  Čl. 8 nařízení Rady (ES) č. 338/97.

11)  Nařízení Rady (ES) č. 338/97 a další předpisy Evropských společenství vydané na jeho základě.

12)  Čl. 4 odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 338/97.

13)  Například zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů.

14)  Čl. 4 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 338/97.

15)  Čl. 5 odst. 1 a 2 nařízení Rady (ES) č. 338/97.

16)  Čl. 5 odst. 1 a 3 nařízení Rady (ES) č. 338/97.

17)  Čl. 24 nařízení Komise (ES) č. 1808/2001 o prováděcích pravidlech k nařízení Rady (ES) č. 338/97.

18)  Čl. 5 odst. 4 nařízení Rady (ES) č. 338/97.

19)  Čl. 4 odst. 3 a 4, čl. 5 odst. 4 nařízení Rady (ES) č. 338/97.

20)  Čl. 9 nařízení Rady (ES) č. 338/97.

21)  Čl. 7 odst. 1 písm. b) body ii) a iii) nařízení Rady (ES) č. 338/97.

22)  Čl. 7 odst. 1 písm. b) bod ii) a odst. 4 nařízení Rady (ES) č. 338/97.

23)  § 13 odst. 4 zákona č. 147/1996 Sb., o rostlinolékařské péči a o změnách některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

24)  Čl. 8 odst. 6 nařízení Komise (ES) č. 1808/2001 ze dne 20. srpna 2001 o podrobných prováděcích pravidlech k nařízení Rady (ES) č. 338/97.

25)  § 54 zákona č. 114/1992 Sb.

26)  Čl. 19 odst. 1 bod i) nařízení Rady (ES) č. 338/97.

27)  Čl. 4 odst. 3 a 4 nařízení Rady (ES) č. 338/97.

28)  § 78 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění zákona č. 289/1995 Sb. a zákona č. 161/1999 Sb.

29)  Čl. 8 odst. 3 nařízení Rady (ES) č. 229/97.

30)  § 13 zákona č. 246/1992 Sb.

31)  Zákon č. 246/1992 Sb.

32)  Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.

33)  Zákon č. 282/1991 Sb., o České inspekci životního prostředí a její působnosti v ochraně lesa, ve znění pozdějších předpisů.

34)  Nařízení Rady (ES) č. 338/97 a další předpisy Evropských společenství vydané na jeho základě.

Nařízení Rady (ES) č. 3254/91 a další předpisy Evropských společenství vydané na jeho základě.

Nařízení Rady (EHS) č. 348/81 a další předpisy Evropských společenství vydané na jeho základě.

35)  Čl. 8 odst. 5 nařízení Rady (ES) č. 338/97.

36)  § 3 zákona č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění zákona č. 13/1997 Sb.

37)  § 47 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon).

38)  § 38 zákona č. 147/1996 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

39)  Zákon č. 166/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 147/1996 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

40)  § 2 písm. r) zákona č. 13/1993 Sb., ve znění zákona č. 1/2002 Sb.

41)  Zákon č. 13/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

42)  Čl. 13 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 338/97.

43)  Čl. 18 nařízení Komise (ES) č. 1808/2001.

44)  Čl. 7 nařízení Rady (ES) č. 338/97.

45)  Zákon č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

46)  Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

47)  Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

48)  § 181f a 181g zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon.

49)  § 69 zákona č. 140/1961 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

50)  Čl. VIII odst. 4 písm. b) Úmluvy.

51)  § 7 odst. 1 písm. r) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla).

52)  Zákon č. 97/1974 Sb., o archivnictví, ve znění pozdějších předpisů.

53)  Čl. 15 odst. 4 písm. a) nařízení Rady (ES) č. 338/97.

54)  Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

55)  Například zákon č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

56)  § 56 zákona č. 114/1992 Sb.

57)  Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů.

58)  Čl. 11 odst. 5 nařízení Rady (ES) č. 338/97.

59)  Zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

60)  Zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění zákona č. 120/2001 Sb. a nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 234/2002 Sb.

 

Příloha k zákonu č. 100/2004 Sb.

Přehled výrobků z tuleňů, na které se vztahuje tento zákon

Číslo

Číslo nadpisu CCT

Popis

1

ex 43.01

Kožešinové kůže surové a vyčiněné či vydělané, včetně kožešinových kůží sestavených do plátů, křížů a podobných forem:

 

ex 43.02 A

–    bílých kožešin mláďat tuleňů Pagophilus groenlandicus

–    mláďat tuleňů Cystophora cristata (s modrými zády)

2

ex 43.03

výrobky a jejich části z kožešin uvedených pod položkou 1