Jdi na obsah Jdi na menu
 


ZÁKON  č. 100

ze dne 10. února 2004

o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi  a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů (zákon o obchodování s ohroženými druhy)

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

 

ČÁST PRVNÍ

MEZINÁRODNÍ OBCHOD S OHROŽENÝMI DRUHY VOLNĚ ŽIJÍCÍCH ŽIVOČICHŮ A PLANĚ ROSTOUCÍCH ROSTLIN A DALŠÍ OPATŘENÍ K OCHRANĚ TĚCHTO DRUHŮ

 

HLAVA I

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

 § 1

Předmět úpravy

     (1) Tento zákon upravuje ochranu volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin, které jsou ohroženy na přežití, s cílem jejich zachování regulováním obchodu s nimi v souladu s Úmluvou o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin1) (dále jen „Úmluva“) a právem Evropských společenství, které upravuje dovoz a vývoz volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin, dovoz výrobků z kytovců, dovoz výrobků z tuleňů, používání nášlapných pastí, dovoz kožešin a dalšího zboží vyrobeného z kožešin (dále jen „právo Evropských společenství o ochraně ohrožených druhů“).2) Dále stanoví podmínky pro obchod s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin dále vymezených a stanoví některá další opatření sloužící k zajištění ochrany a evidence těchto druhů na území České republiky.

(2) Tento zákon se vztahuje na

a)   stanovené druhy živočichů a rostlin a na výrobky z živočichů a rostlin těchto druhů vyjmenované v Úmluvě a v právu Evropských společenství o ochraně ohrožených druhů,3)

b)   tuleně a výrobky z nich (dále jen „výrobky z tuleňů“) uvedené v příloze k tomuto zákonu,

c)   vývoz dalších zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů4) z České republiky, které může v zájmu jejich ochrany stanovit prováděcí právní předpis.

 § 2

Vymezení pojmů

         Pro účely tohoto zákona se rozumí

a)   volně žijícím živočichem jedinec živočišného druhu, jestliže se populace tohoto druhu v přírodě udržují anebo udržovaly samovolně, včetně druhu v přírodě nezvěstného nebo v přírodě vyhynulého, a to i v případě chovu jedince v lidské péči nebo jiného ovlivňování jeho vývoje člověkem,

b)   planě rostoucí rostlinou jedinec nebo kolonie rostlinného druhu nebo druhu hub, jejichž populace se v přírodě udržují anebo udržovaly samovolně, včetně druhu v přírodě nezvěstného nebo v přírodě vyhynulého, a to i v případě pěstování jedince nebo kolonie v kultuře nebo jiného ovlivňování jejich vývoje člověkem,

c)   druhem přímo ohroženým vyhynutím druh uvedený v právu Evropských společenství o ochraně ohrožených druhů,5)

d)   výrobkem z kytovců výrobek vymezený právem Evropských společenství o ochraně ohrožených druhů,6)

e)   regulovanou kožešinou kožešina živočicha a další zboží vyrobené z kožešin živočichů, na které se vztahují omezení dovozu v souladu s právem Evropských společenství o ochraně ohrožených druhů,7)

f)    dovozem dovoz exempláře,8) regulované kožešiny nebo výrobku z tuleně do Evropského společenství, včetně exempláře, který byl uloven v mořských vodách, jež nejsou pod právní svrchovaností žádného státu, a přidělení celně schváleného určení jiného než režim tranzitu,

g)   vývozem vývoz exempláře, jedince zvláště chráněného druhu,4) regulované kožešiny nebo výrobku z tuleňů z Evropského společenství a přidělení celně schváleného určení jiného než režim tranzitu.

 

HLAVA II

NÁLEŽITOSTI ŽÁDOSTI O POVOLENÍ K DOVOZU, VÝVOZU, ZPĚTNÉMU VÝVOZU A PŘEMISŤOVÁNÍ EXEMPLÁŘŮ

 § 3

Obecné podmínky

     (1) Žádost o povolení nebo potvrzení pro účely dovozu, vývozu nebo zpětného vývozu exempláře v souladu s právem Evropských společenství o ochraně ohrožených druhů9) anebo potvrzení potřebné k přemístění živého exempláře živočišného druhu přímo ohroženého vyhynutím, s výjimkou rostlinolékařských osvědčení podle § 17 odst. 1, předkládá právnická osoba nebo fyzická osoba, která hodlá dovézt, vyvézt, zpětně vyvézt nebo přemístit exemplář (dále jen „žadatel“), písemně Ministerstvu životního prostředí (dále jen „ministerstvo“) na formuláři stanoveném právem Evropských společenství o ochraně ohrožených druhů.2)

(2) Žádost o výjimku ze zákazu obchodních činností týkajících se exemplářů podle práva Evropských společenství o ochraně ohrožených druhů10) se podává u příslušného správního úřadu (§ 25 odst. 8) na formuláři stanoveném právem Evropských společenství o ochraně ohrožených druhů.2) Žádost o výjimku ze zákazu obchodních činností s exempláři podává žadatel pro každý exemplář jednotlivě.

(3) Žadatel vyplní žádost podle odstavce 1 nebo 2, doloží příslušné údaje11) a postupuje v souladu s § 4, 6, 8, 11 a 14. Žadatel musí též doložit, že u živého exempláře živočišného druhu nedojde k ohrožení života nebo zdraví exempláře.

(4) Další náležitostí žádosti je doklad o zaplacení správního poplatku, je-li takový poplatek stanoven zvláštním právním předpisem.

(5) Ministerstvo vede evidenci všech žadatelů o dovoz, vývoz, zpětný vývoz nebo přemístění exemplářů na evidenčních kartách předkládaných žadateli spolu se žádostí podle odstavce 1 nebo 2. Na evidenční kartě vyplní žadatel, který je fyzickou osobou, jméno, příjmení, datum narození a adresu místa trvalého pobytu a případně odlišující dodatek nebo další označení v souladu se zvláštním právním předpisem a žadatel, který je právnickou osobou, název, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno. Dále žadatel uvede číslo jednací živnostenského oprávnění, bylo-li vydáno, nebo obdobný doklad příslušného oprávnění a v případě, že je fyzickou osobou oprávněnou k podnikání, uvede obchodní název nebo firmu, pod kterou podniká, pokud se liší od jména a příjmení, v případě, že vývoz, zpětný vývoz, přemístění nebo dovoz souvisí s předmětem podnikání (dále jen „údaje prokazující totožnost žadatele“). Vzor evidenční karty stanoví prováděcí právní předpis.

(6) Podrobnější údaje pro vyplňování žádosti, pro evidenci žadatelů, předkládání žádostí a nakládání s doklady podle odstavců 1 až 5 může stanovit prováděcí právní předpis.

 Dovoz

 § 4

     (1) Žadatel předloží žádost o povolení k dovozu exempláře druhu přímo ohroženého vyhynutím12) ministerstvu na předepsaném formuláři.

(2) K žádosti podle odstavce 1 žadatel přiloží

a)   údaje požadované právem Evropských společenství o ochraně ohrožených druhů,12)

b)   údaje prokazující totožnost žadatele,

c)   úředně ověřenou kopii povolení k podnikatelské činnosti související s dovozem exempláře, pokud žadatel takovou činnost provozuje,

d)   doklad nebo písemné prohlášení o účelu dovozu,

e)   pro živý exemplář živočišného druhu popis podmínek, za jakých bude dopravován během přepravy a umístěn po dovozu, v souladu s předpisy na ochranu zvířat13) tak, aby nehrozilo nebezpečí úhynu či poškození na zdraví.

 § 5

Ministerstvo vydá povolení k dovozu12) exempláře druhu přímo ohroženého vyhynutím, jen pokud žadatel splnil podmínky požadované právem Evropských společenství o ochraně ohrožených druhů12) a podmínky stanovené v § 3 odst. 4 a § 4.

 § 6

    (1) Žadatel předloží žádost o povolení k dovozu jiného exempláře než exempláře druhu přímo ohroženého vyhynutím, pro jehož dovoz je nezbytné povolení ministerstva,14) na předepsaném formuláři ministerstvu.

    (2) K žádosti podle odstavce 1 žadatel přiloží

a)   údaje podle práva Evropských společenství o ochraně ohrožených druhů,14)

b)   údaje prokazující totožnost žadatele,

c)   úředně ověřenou kopii povolení k podnikatelské činnosti související s dovozem exempláře, pokud žadatel takovou činnost provozuje,

d)   pro živý exemplář živočišného druhu popis podmínek, za jakých bude dopravován během přepravy a ubytován po dovozu, v souladu s předpisy na ochranu zvířat13) tak, aby nehrozilo nebezpečí úhynu či poškození na zdraví.

 § 7

Ministerstvo vydá povolení k dovozu jiného exempláře než exempláře druhu přímo ohroženého vyhynutím, pro jehož dovoz je nezbytné povolení ministerstva,14) jen pokud žadatel splnil podmínky požadované právem Evropských společenství o ochraně ohrožených druhů14) a podmínky stanovené v § 3 odst. 4 a § 6.

 Vývoz a zpětný vývoz

 § 8

     (1) Žadatel předloží žádost o vydání povolení k vývozu15) nebo potvrzení o zpětném vývozu16) exempláře druhu přímo ohroženého vyhynutím12) ministerstvu na předepsaném formuláři.

(2) K žádosti o povolení k vývozu nebo o potvrzení o zpětném vývozu podle odstavce 1 žadatel přiloží

a)   údaje požadované právem Evropských společenství o ochraně ohrožených druhů,15), 16)

b)   pro povinně registrovaný exemplář doklad o registraci (§ 23),

c)   údaje prokazující totožnost žadatele,

d)   úředně ověřenou kopii povolení k podnikatelské činnosti související s vývozem exempláře, pokud žadatel takovou činnost provozuje,

e)   pro exemplář druhu vyjmenovaného v příloze I Úmluvy1) povolení k dovozu příslušného úřadu státu, kam je exemplář vyvážen,

f)    pro živý exemplář živočišného druhu popis podmínek, za jakých bude dopravován během přepravy a umístěn po dovozu, v souladu s předpisy na ochranu zvířat13) tak, aby nehrozilo nebezpečí úhynu či poškození na zdraví,

g)   pro vývoz exempláře narozeného a odchovaného v zajetí nebo uměle vypěstovaného17) stručný popis chovu nebo kultury, z něhož bude zřejmý původ jedinců zakládajících chov nebo kulturu a dosažená genetická generace, anebo, že tito jedinci nejsou známi a exemplář pochází z chovu nebo kultury s dlouholetou tradicí.

 § 9

Ministerstvo vydá povolení k vývozu exempláře druhu přímo ohroženého vyhynutím, jen pokud žadatel splnil podmínky požadované právem Evropských společenství o ochraně ohrožených druhů15) a podmínky stanovené v § 3 odst. 4 a v § 8.

 § 10

Ministerstvo vydá potvrzení o zpětném vývozu exempláře druhu přímo ohroženého vyhynutím, jen pokud žadatel splnil podmínky požadované právem Evropských společenství o ochraně ohrožených druhů,16) § 3 odst. 4 a § 8.

 § 11

     (1) Žadatel předloží žádost o vydání povolení k vývozu nebo potvrzení o zpětném vývozu exempláře jiného než exempláře druhu přímo ohroženého vyhynutím, pro jehož vývoz nebo opětovný vývoz je nezbytné povolení nebo potvrzení ministerstva,18) nebo potvrzení o zpětném vývozu na předepsaném formuláři ministerstvu.

(2) K žádosti o povolení k vývozu nebo potvrzení o zpětném vývozu podle odstavce 1 žadatel přiloží

a)   údaje požadované právem Evropských společenství o ochraně ohrožených druhů,18)

b)   pro povinně registrovaný exemplář doklad o registraci (§ 23),

c)   údaje prokazující totožnost žadatele,

d)   úředně ověřenou kopii povolení k podnikatelské činnosti související s vývozem exempláře, pokud žadatel takovou činnost provozuje,

e)   pro živý exemplář živočišného druhu popis podmínek, za jakých bude dopravován během přepravy a umístěn po dovozu, v souladu s předpisy na ochranu zvířat13) tak, aby nehrozilo nebezpečí úhynu či poškození na zdraví,

f)    pro vývoz exempláře narozeného a odchovaného v zajetí nebo uměle vypěstovaného17) stručný popis chovu nebo kultury, z něhož bude zřejmý původ jedinců zakládajících chov nebo kulturu a dosažená genetická generace.

 § 12

 Ministerstvo vydá povolení k vývozu nebo potvrzení o zpětném vývozu exempláře jiného než exempláře druhu přímo ohroženého vyhynutím, pro jehož vývoz nebo opětovný vývoz je nezbytné povolení nebo potvrzení ministerstva, jen pokud žadatel splnil podmínky požadované právem Evropských společenství o ochraně ohrožených druhů18) a podmínky stanovené v § 3 odst. 4 a § 11.

 § 13

Ostatní případy dovozu, vývozu a zpětného vývozu

V ostatních případech dovozu, vývozu a zpětného vývozu se postupuje v souladu s právem Evropských společenství o ochraně ohrožených druhů.19)

 

Přemisťování živých exemplářů živočišného druhu v rámci členských států Evropských společenství

 § 14

     (1) Žadatel předloží žádost o povolení potřebné k přemístění20) živého exempláře živočišného druhu přímo ohroženého vyhynutím ministerstvu na předepsaném formuláři.

(2) K žádosti podle odstavce 1 žadatel přiloží

a)   pro povinně registrovaný exemplář doklad o registraci (§ 23),

b)   údaje prokazující totožnost žadatele,

c)   úředně ověřenou kopii povolení k podnikatelské činnosti související s držením nebo přesunem exempláře, pokud žadatel takovou činnost provozuje,

d)   vyjádření vědeckého orgánu, který je příslušný podle cílového místa, že místo, kde má být živý exemplář umístěn, je vybaveno tak, že umožňuje ochranu exempláře a péči o něj.

 § 15

 Ministerstvo vydá povolení k přemístění podle § 14, jen pokud žadatel splnil podmínky požadované právem Evropských společenství o ochraně ohrožených druhů20) a v § 14.

 

HLAVA III

REGISTRACE OBCHODNÍKŮ A VĚDECKÝCH INSTITUCÍ  A ODCHYLKY PRO NĚKTERÉ PŘÍPADY VÝVOZU

 § 16

Registrace obchodníků a vědeckých institucí

 Základní podmínky registrace obchodníků,21) vědců a vědeckých institucí22) se řídí právem Evropských společenství o ochraně ohrožených druhů. Prováděcím právním předpisem mohou být stanoveny bližší podmínky a náležitosti k registraci obchodníků, vědců a vědeckých institucí.

 § 17

Vývoz exempláře rostlinného druhu na základě rostlinolékařského osvědčení

     (1) Povolení ministerstva k vývozu uměle vypěstovaného exempláře rostlinného druhu může být v případech, které stanoví prováděcí právní předpis, nahrazeno rostlinolékařským osvědčením vydaným podle zvláštního zákona,23) jsou-li splněny podmínky, které stanovila Evropská komise (dále jen „Komise“).24)

(2) Úředně ověřenou kopii rostlinolékařského osvědčení vydaného pro vývoz exempláře rostlinného původu podle odstavce 1 zašle orgán rostlinolékařské péče nejpozději do 15 dnů od jeho vydání ministerstvu, s výjimkou případů, kdy lze zaslat údaje z těchto dokladů elektronicky; případy, kdy tak lze učinit, stanoví prováděcí právní předpis.

 

HLAVA IV

OBCHOD S NĚKTERÝMI ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÝMI DRUHY  A VÝROBKY Z TULEŇŮ A REGULACE LOVU NĚKTERÝCH  DRUHŮ MOŘSKÝCH ŽIVOČICHŮ

 § 18

Obchod se zvláště chráněnými druhy

     (1) Vývoz jedince zvláště chráněného druhu živočicha nebo rostliny,4) který není exemplářem (dále jen „jiný jedinec“) a který je vymezen v prováděcím právním předpise vydaném podle § 1 odst. 2 písm. c), lze provést jen na základě povolení ministerstva.

(2) Na území České republiky dále platí pro tyto jedince při jejich vývozu obdobná úprava jako pro exempláře druhu přímo ohroženého vyhynutím.

(3) Povolení k vývozu podle odstavce 1 lze udělit jen tehdy, pokud žadatel prokáže, že

a)   vývoz tohoto jedince neohrozí druh na přežití; odborné stanovisko vydá na žádost žadatele vědecký orgán,

b)   tento jedinec byl získán v souladu se zvláštním právním předpisem,25)

c)   tento živý jedinec bude během přepravy zajištěn v souladu se zvláštním právním předpisem13) tak, aby nehrozilo nebezpečí úhynu nebo poškození zdraví.

 § 19

Obchod s výrobky z tuleňů

     (1) Zakázán je dovoz a tranzit výrobků z tuleňů pro obchodní účely, zejména pro prodej, výměnu nebo nákup, nabízení k prodeji, výměnu nebo vybízení k prodeji, nabývání za účelem zisku, veřejné vystavování za účelem zisku nebo jako obchodní vzorek, využívání pro zisk, držení nebo přemisťování za účelem prodeje.

(2) Výjimku ze zákazu v odstavci 1 může v odůvodněných případech udělit ministerstvo pro výrobky z tuleňů, u nichž dovozce prokáže, že jsou výsledkem tradičního lovu prováděného Inuity v souladu s platnými právními předpisy země původu.

 § 20

Regulace lovu některých druhů mořských živočichů

      (1) Na lodích plujících pod státní vlajkou České republiky je zakázán lov kytovců, na které se vztahuje tento zákon.

(2) Výjimku ze zákazu podle odstavce 1 může za účelem vědeckého výzkumu udělit ministerstvo. Ministerstvo může v udělené výjimce stanovit podmínky lovu.

(3) K udělení výjimky podle odstavce 2 si ministerstvo vyžádá stanovisko vědeckého orgánu (§ 27).

 

HLAVA V

NÁLEŽITOSTI POVOLENÍ NEBO POTVRZENÍ PRO DOVOZ, VÝVOZ,  ZPĚTNÝ VÝVOZ NEBO PŘEMÍSTĚNÍ EXEMPLÁŘE A NAKLÁDÁNÍ S NÍM

 § 21

     (1) Součástí rozhodnutí o povolení dovozu, vývozu a zpětného vývozu exempláře je též vyplněný a potvrzený formulář příslušného povolení nebo potvrzení podle práva Evropských společenství o ochraně ohrožených druhů26) (dále jen „doklad CITES“). Součástí povolení potřebného k přemístění exempláře druhu přímo ohroženého vyhynutím je potvrzení vydané podle práva Evropských společenství o ochraně ohrožených druhů.20) Dokladem CITES je též oznámení o dovozu předložené celnímu orgánu podle práva Evropských společenství o ochraně ohrožených druhů27) a rostlinolékařské osvědčení vydané podle § 17. Dokladem CITES je též kopie takového dokladu vydaná ministerstvem současně s originálem dokladu CITES (dále jen „kopie dokladu CITES“).

(2) Údaje, jež musí doklad CITES obsahovat, musí být uvedeny v dokladu CITES také v jazyce anglickém, francouzském nebo španělském.

(3) Výkonný orgán (§ 25 odst. 2 a 8) na dokladu CITES uvede, jakým způsobem jsou označeny exempláře. Označení exempláře zajistí žadatel na své náklady.

 § 22

     (1) Dovozní povolení, popřípadě doklad vydaný ve státě vývozu pro vývoz nebo zpětný vývoz exempláře do České republiky podle Úmluvy,1) který nebyl při dovozu odebrán celními orgány, je nutno předložit nejpozději do 15 dnů po uskutečnění dovozu ministerstvu spolu s písemným zdůvodněním, proč nedošlo k předložení dokladů celním orgánům.

(2) Pro účely prokázání zákonného původu exempláře11) slouží dovozci kopie dokladu CITES, která byla potvrzena celním orgánem při dovozu exempláře.

(3) Nemá-li dovozce kopii dokladu CITES nebo jsou-li údaje nutné k prokázání původu exempláře na kopii dokladu chybné nebo neúplné, informuje dovozce neprodleně písemně ministerstvo o okolnostech dovozu a důvodech pochybností, přiloží příslušné doklady včetně sporné kopie a požádá o vydání náhradního potvrzení pro účely prokázání povoleného dovozu.

(4) V případě pochybností ověřuje platnost kopie dokladu CITES ministerstvo.

(5) Podmínky používání kopie dokladu CITES a potvrzení podle odstavce 3 a vzor tohoto potvrzení může stanovit prováděcí právní předpis.

 

HLAVA VI

REGISTRACE NĚKTERÝCH EXEMPLÁŘŮ, UDĚLOVÁNÍ VÝJIMEK ZE ZÁKAZU OBCHODNÍ ČINNOSTI A PROKAZOVÁNÍ PŮVODU

 § 23

Registrace některých exemplářů a udělování výjimek ze zákazu obchodních činností s exempláři

        (1) Právnická nebo fyzická osoba, která má v držení exemplář buď na základě dlouhodobé výpůjčky z ciziny po dobu delší než 90 dnů anebo v případě, že není znám vlastník exempláře (dále jen „dlouhodobý držitel“), nebo právnická nebo fyzická osoba, která vlastní exemplář, je povinna jej přihlásit k registraci, jde-li o

a)   exemplář druhu přímo ohroženého vyhynutím, na který se vztahuje zákaz obchodních činností,10) s výjimkou druhu nebo určitých exemplářů, pro které může prováděcí právní předpis stanovit, že se na ně povinnost registrace nevztahuje,

b)   exempláře jiného druhu, pokud tak stanoví prováděcí právní předpis.

(2) Registrační povinnost se nevztahuje na exemplář vlastníka nebo dlouhodobého držitele se sídlem nebo trvalým pobytem mimo území České republiky, a to pokud je exemplář dovezen v souladu s tímto zákonem dočasně do České republiky na dobu kratší než 90 dnů od dovozu. Pro exemplář vlastníka nebo dlouhodobého držitele se sídlem nebo trvalým pobytem v členském státě Evropských společenství musí být exemplář doprovázen příslušným povolením nebo potvrzením vydaným výkonným orgánem členského státu Evropských společenství, v němž má vlastník nebo dlouhodobý držitel sídlo nebo trvalý pobyt. Doba dočasného pobytu bez povinnosti registrace se v tomto případě prodlužuje na 12 měsíců od přivezení exempláře na území České republiky.

(3) Dokladem o registraci exempláře je

a)   pro exemplář podle odstavce 1 písm. a) registrační list spolu s potvrzením o výjimce ze zákazu obchodních činností, který vydává krajský úřad nebo na území národního parku nebo chráněné krajinné oblasti správa národního parku nebo správy chráněných krajinných oblastí28) (dále jen „registrační úřad“), nebo

b)   potvrzení o výjimce ze zákazu obchodních činností vydané příslušným úřadem jiného členského státu Evropských společenství, spolu s registračním listem exempláře v České republice vydaným registračním úřadem, nebo

c)   v případě neudělení výjimky podle písmene a) nebo pro exemplář bez potvrzení o výjimce podle písmene b) anebo pro exemplář podle odstavce 1 písm. b) registrační list exempláře s platností pro území České republiky.

(4) Současně s rozhodnutím o udělení výjimky ze zákazu obchodních činností s exemplářem se na dosud nezaregistrovaný exemplář vydává registrační list podle odstavce 3 písm. a). V případě rozhodnutí o neudělení výjimky z tohoto zákazu anebo pro exemplář z jiného členského státu Evropského společenství bez potvrzení o výjimce podle odstavce 3 písm. b) vystaví registrační úřad vlastníkovi nebo dlouhodobému držiteli exempláře registrační list podle odstavce 3 písm. c), ve kterém uvede, že se na exemplář vztahuje zákaz obchodních činností. Náležitosti vydávání registračního listu exempláře a potvrzení o výjimce ze zákazu obchodních činností a vzor registračního listu může stanovit prováděcí právní předpis.

(5) Registraci provádí registrační úřad. Vlastník nebo dlouhodobý držitel exempláře podléhajícího registrační povinnosti je povinen do 15 dnů od nabytí exempláře, který nebyl dosud zaregistrován, anebo od uplynutí lhůty podle odstavce 2 nebo do 30 dnů od data nabytí účinnosti právního předpisu, jímž byl druh, do něhož exemplář patří, zařazen mezi druhy podléhající registrační povinnosti, požádat příslušný registrační úřad písemnou formou o vydání dokladu o registraci nebo případně o udělení výjimky ze zákazu obchodních činností.29) V žádosti uvede údaje prokazující totožnost žadatele a předloží všechny doklady týkající se exempláře, které má k dispozici. V případě žádosti o udělení výjimky ze zákazu obchodních činností žadatel prokáže splnění některé z podmínek v souladu s právem Evropských společenství o ochraně ohrožených druhů.29)

(6) Vlastník nebo dlouhodobý držitel exempláře je dále povinen hlásit registračnímu úřadu změny týkající se registrovaného exempláře, zejména úhyn, ztrátu nebo zničení, výpůjčku, nájem, prodej, koupi, darování nebo jiný převod takového exempláře, dodatečné označení exempláře, přírůstky, trvalý vývoz z České republiky, a to do 15 dnů ode dne, kdy změna nastala nebo kdy se o ní vlastník nebo dlouhodobý držitel dozvěděl. V případě úhynu, ztráty nebo zničení exempláře odevzdá registračnímu úřadu v téže lhůtě doklad o registraci. Registrační úřad zaznamená změny bez zbytečného odkladu do registračního listu a do jeho kopie, kterou si ponechá. Registrační list platí pro území České republiky. V případě trvalého vývozu z České republiky původní vlastník odevzdá registrační list ministerstvu.

(7) Registrační úřad, který provedl registraci exempláře, který podle zvláštních právních předpisů30) patří mezi nebezpečné druhy zvířat, oznámí bez zbytečného odkladu tuto skutečnost místně příslušnému orgánu ochrany zvířat.31)

(8) Vlastník nebo dlouhodobý držitel exempláře je povinen označit na své náklady exemplář podléhající registrační povinnosti nezaměnitelným způsobem nesnímatelnou značkou, pokud je to vhodné a proveditelné a nezpůsobí-li to exempláři zdravotní potíže. Způsob označení, druh nebo podobu značky, způsob číslování značek, náležitosti identifikace exemplářů a způsob přidělení značky stanoví prováděcí právní předpis.

(9) Ten, kdo prodává nebo nabízí k prodeji exemplář podléhající registraci, je povinen jej opatřit písemným upozorněním „CITES, druh podléhající registraci“ a prodej uskutečnit jen s příslušným dokladem o registraci. To platí obdobně i pro jiné způsoby převodu tohoto exempláře. Převod exempláře podléhajícího registraci bez platného dokladu o registraci je neplatný. Tím není dotčen zákaz obchodování s exempláři.10) Při prodeji a v ostatních případech změny vlastníka exempláře je původní vlastník nebo dlouhodobý držitel povinen předat doklad o registraci novému vlastníku nebo dlouhodobému držiteli. Nový vlastník nebo dlouhodobý držitel oznámí nabytí exempláře místně příslušnému registračnímu úřadu do 15 dnů ode dne nabytí exempláře písemnou formou, přičemž uvede údaje prokazující jeho totožnost a dále okolnosti nabytí exempláře a přiloží doklad o registraci. V případě změny vlastníka nebo dlouhodobého držitele exempláře se nevydává nový doklad o registraci, ale do stávajícího dokladu o registraci se zaznamená příslušná změna, pokud tento zákon nestanoví jinak. Registrační list vždy doprovází exemplář. O vydání nového dokladu o registraci již dříve registrovaného exempláře žádá vlastník obdobně jako podle odstavce 5 a v žádosti uvede důvody, proč má být vydán nový doklad o registraci.

(10) Povinnost registrace se nevztahuje na exempláře zabavené, pokud zůstávají majetkem státu. V případě dlouhodobé výpůjčky delší než 90 dnů, pronájmu, prodeje nebo jiného převodu zabaveného exempláře, který je majetkem státu, vystaví ministerstvo na žádost organizační složky státu nebo státní právnické osoby příslušné k hospodaření se zabaveným exemplářem32) potvrzení o původu zabaveného exempláře na formuláři stanoveném prováděcím právním předpisem, přičemž nový nabyvatel má dále k exempláři stejné povinnosti jako vlastník.

(11) Způsob označení a číslo značky zaznamená registrační úřad na registračním listu. Pokud vlastník nebo dlouhodobý držitel exempláře prokáže, že fyzický a zdravotní stav exempláře nedovoluje bezpečnou aplikaci jakékoli stanovené značkovací metody v době vydání dokladu o registraci, zaznamená registrační úřad tuto okolnost na registračním listu anebo v případě, že lze značkovací metodu bezpečně použít v pozdějším termínu, stanoví ji jako podmínku. Pro exemplář, který takto nelze označit, uvede registrační úřad na dokladu o registraci popis individuálních rozlišovacích znaků exempláře doplněný fotografickou dokumentací, která bude nedílnou součástí příslušného registračního listu.

(12) Další náležitosti způsobu a provádění registrace exemplářů podléhajících povinnosti označení může stanovit prováděcí právní předpis.

 § 24

Prokázání původu

Prokázání zákonného původu exempláře, jiného jedince, výrobku z kytovců, výrobku z tuleně a regulované kožešiny upravuje v souladu s právem Evropských společenství o ochraně ohrožených druhů zvláštní právní předpis.25)

 

HLAVA VII

VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY

 § 25

     (1) Orgány vykonávající státní správu podle tohoto zákona jsou

a)   ministerstvo,

b)   Ministerstvo financí,

c)   Česká inspekce životního prostředí33) (dále jen „inspekce“),

d)   celní orgány,

e)   orgány veterinární správy,

f)    orgány rostlinolékařské péče,

g)   krajské úřady mimo území národních parků a chráněných krajinných oblastí,

h)   správy národních parků a správy chráněných krajinných oblastí28) na území národních parků a chráněných krajinných oblastí.

(2) Ministerstvo

a)   plní funkci výkonného orgánu s hlavní odpovědností, zajišťuje styk s Komisí a se Sekretariátem Úmluvy1) a smluvními stranami Úmluvy a metodicky řídí a koordinuje další výkonné orgány,

b)   určuje vědecké orgány (§ 27),

c)   jmenuje zástupce do poradních skupin a pomocných výborů Komise,

d)   uděluje dovozní a vývozní povolení a potvrzení o zpětném vývozu, potvrzení potřebné k přemístění exempláře, potvrzení, že exemplář byl získán zákonným způsobem v České republice pro vývoz z jiného členského státu Evropských společenství, a vydává ostatní dokumenty ve smyslu Úmluvy1) a podle práva Evropských společenství o ochraně ohrožených druhů,34)

e)   uděluje výjimku ze zákazu lovu kytovců podle § 20 odst. 2,

f)    registruje vědce a vědecké instituce22) a obchodníky21) s uměle vypěstovanými exempláři rostlinného druhu,

g)   registruje provoz zařízení, ve kterých se podle § 29 chovají nebo uměle rozmnožují exempláře pro obchodní účely,

h)   pověřuje na základě výsledků veřejného výběrového řízení fyzické nebo právnické osoby a pověřuje nebo zřizuje organizační složky státu, které pečují o zadržené nebo zabavené živé exempláře živočišného nebo rostlinného druhu a živé jiné jedince (dále jen „záchranná centra“), smluvně zajišťuje jejich činnost a hradí nezbytné náklady na péči o tyto exempláře a jiné jedince v záchranných centrech; náležitosti pověřování a činnosti záchranných center může stanovit prováděcí právní předpis,

i)    zjišťuje skutečnosti týkající se regulace obchodní činnosti podle práva Evropských společenství o ochraně ohrožených druhů,35)

j)    zajišťuje vydání formulářů všech povolení, potvrzení, oznámení dovozu, žádosti a dalších tiskopisů, s výjimkou rostlinolékařských osvědčení podle § 17, jejichž vzory stanoví prováděcím právním předpisem nebo jejichž vzory stanoví právo Evropských společenství o ochraně ohrožených druhů,2)

k)   zajišťuje další úkoly podle práva Evropských společenství o ochraně ohrožených druhů.34)

(3) Ministerstvo financí

a)   spolupracuje s ministerstvem a inspekcí při kontrole dovozu, vývozu a tranzitu exemplářů, jiných jedinců, výrobků z tuleňů a regulovaných kožešin, na které se vztahuje právo Evropských společenství o ochraně ohrožených druhů34) a tento zákon, jakož i při kontrole zákazu držení a prodeje dovezených exemplářů, výrobků z tuleňů a regulovaných kožešin chráněných podle práva Evropských společenství o ochraně ohrožených druhů34) a tohoto zákona,

b)   plní další úkoly podle práva Evropských společenství o ochraně ohrožených druhů ve spolupráci s ministerstvem,

c)   zajišťuje materiálně a organizačně podmínky pro umístění exemplářů, jiných jedinců, výrobků z tuleňů nebo regulovaných kožešin během kontroly na celních úřadech ve spolupráci s inspekcí, orgány rostlinolékařské péče, orgány veterinární správy a s ministerstvem.

(4) Inspekce

a)   provádí kontrolu dodržování tohoto zákona,

b)   zjišťuje totožnost osob v souvislosti s ochranou ohrožených druhů podle tohoto zákona,

c)   ukládá opatření k zajištění povinností vyplývajících z tohoto zákona (§ 30),

d)   ukládá pokuty podle § 31 a 32,

e)   zadržuje nebo zabavuje exempláře podle § 34 a umísťuje je v záchranných centrech,

f)    ukládá opatření k zajištění povinností vyplývajících z práva Evropských společenství o ochraně ohrožených druhů,34)

g)   vede centrální databázi registrovaných exemplářů,

h)   vede evidenci osob uznaných vinnými z přestupků nebo odpovědnými ze správních deliktů podle tohoto zákona,

i)    zjišťuje skutečnosti týkající se regulace obchodní činnosti podle práva Evropských společenství o ochraně ohrožených druhů.35)

(5) Celní orgány36)

a)   při celním dohledu nad zbožím, které je exemplářem, provádějí kontroly exemplářů v době dovozu, vývozu, zpětného vývozu a tranzitu a plní další povinnosti podle tohoto zákona (§ 26, 34),

b)   kontrolují, ve spolupráci s orgány veterinární správy nebo rostlinolékařské péče, zda je přeprava živých exemplářů v souladu s právem Evropských společenství11) a tímto zákonem,

c)   zadržují exempláře podle § 26 odst. 5,

d)   zjišťují skutečnosti týkající se regulace obchodní činnosti podle práva Evropských společenství o ochraně ohrožených druhů.35)

Pro jiné jedince, výrobky z tuleňů a regulované kožešiny platí písmena a) až c) obdobně, pokud není dále stanoveno jinak.

(6) Orgány veterinární správy37)

a)   spolupůsobí v určených celních orgánech (§ 42 odst. 2),

b)   pomáhají celním orgánům kontrolovat, zda exemplář, jiný jedinec, výrobek z tuleně a regulovaná kožešina odpovídají údajům uvedeným na příslušných dokladech,

c)   pomáhají celním orgánům kontrolovat, zda přeprava živých exemplářů nebo živých jiných jedinců odpovídá podmínkám pro přepravu stanoveným tímto zákonem a podmínkám podle zvláštních právních předpisů,13)

d)   v souladu se zvláštními právními předpisy13) stanovují veterinární podmínky manipulace s exemplářem živočišného druhu nebo s jiným jedincem při jejich zadržení nebo zabavení podle § 26 odst. 5 nebo § 34.

(7) Orgány rostlinolékařské péče38)

a)   spolupůsobí v určených celních orgánech (§ 42 odst. 2),

b)   pomáhají celním orgánům kontrolovat, zda exemplář nebo jiný jedinec odpovídá údajům uvedeným na příslušných dokladech,

c)   pomáhají celním orgánům kontrolovat, zda přeprava živého exempláře rostlinného druhu odpovídá podmínkám pro přepravu stanoveným tímto zákonem a podmínkám podle zvláštních právních předpisů,39)

d)   jako výkonný orgán vydávají doklady pro vývoz exemplářů rostlin v případě stanoveném v § 17.

(8) Krajské úřady nebo na území národních parků a chráněných krajinných oblastí správy národních parků a správy chráněných krajinných oblastí28) zajišťují výkon činností dalšího výkonného orgánu podle práva Evropských společenství o ochraně ohrožených druhů11) a tohoto zákona tím, že udělují výjimky ze zákazů obchodních činností s exempláři,10) zajišťují registraci exemplářů podle § 23 a zjišťují skutečnosti týkající se regulace obchodní činnosti podle práva Evropských společenství o ochraně ohrožených druhů.35)

(9) Ministerstvo, inspekce, celní orgány, krajské úřady a na území národních parků a chráněných krajinných oblastí též správy národních parků a správy chráněných krajinných oblastí vykonávají kontrolu nad dodržováním práva Evropských společenství o ochraně ohrožených druhů34) a tohoto zákona.